Algemene voorwaarden Rubo Lederwaren/Kaat

Januari 2018

Artikel 1. Begrippen en toepasselijkheid

1.1: Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Rubo Lederwaren, hierna verder genoemd als Kaat, zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing. Tenzij Kaat zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

1.2: Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3: Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1: Alle aanbiedingen van Kaat zijn vrijblijvend en Kaat behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2: Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Kaat. Kaat is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Kaat dit mede binnen twee werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1: De vermelde prijzen zijn in euro’s inclusief BTW en verzendkosten (Nederland).

3.2: Voor verzending binnen Nederland brengen wij geen verzendkosten in rekening. Voor klanten uit andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het land.

3.3: Betaling kan plaatsvinden d.m.v. een Ideal betaling of een bankoverschrijving op rekeningnummer NL75RABO0165891130 t.n.v. Rubo Lederwaren. Kaat zal het artikel zsm leveren zodra de betaling is ontvangen.

Artikel 4. Levering

4.1: Kaat zal nadat de bestelling is voldaan de artikelen speciaal voor u gaan maken. We proberen alle bestellingen binnen circa 5-7 werkdagen te leveren. Na ontvangst van de betaling en nadat bestelling gereed is via MyParcel, naar het bij bestelling aangegeven afleveradres, verzonden worden. Mochten wij hier om bepaalde redenen van afwijken dan krijgt u hiervan via e-mail een bericht. Bij verzending kan Kaat niet verantwoordelijk worden gesteld voor poststukken die niet zijn aangekomen.

4.2: Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

4.3: Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

4.4: Wij doen ons best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Artikel 5. Retourneren

5.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Mocht het bestelde artikel desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen dan kunt u dat, op eigen kosten, retourneren. Na ontvangst van de bestelling dient u binnen 2 dagen per e-mail (info@rubolederwaren.nl) Kaat op de hoogte te brengen van het retourneren van uw bestelling. Graag in de e-mail uw bank- of girorekeningnummer en het factuurnummer vermelden, zodat wij het bedrag z.s.m. kunnen terugstorten.

5.2 Artikelen die aangemeld zijn als retour, dienen binnen 5 (werk)dagen na aanmelding in de originele verpakking geretourneerd te worden in dezelfde staat waarin ze verkeerden bij ontvangst. Zie onderstaande adres. De retourzending dient voldoende gefrankeerd te zijn, anders wordt deze niet geaccepteerd. Na ontvangst van de retourzending wordt het bedrag dezelfde dag nog aan u overgemaakt.

5.3 Kaat behoudt zich in de onderstaande gevallen het recht voor retourzendingen te weigeren:

  1. Als het vermoeden bestaat dat het artikel gebruikt en/of gewassen is.
  2. Wanneer het artikel (ten gevolge van gebruik) is beschadigd.
  3. Wanneer de goederen niet in originele verpakking en voorzien van de aangehechte labels retour zijn gezonden.

5.4 Afgeprijsde artikelen kunnen niet geretourneerd worden.

Artikel 6. Herroepingsrecht

6.1 Bij de aankoop van producten hebt u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.

6.2 Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product zal slechts in die mate worden uitgepakt of gebruikt voor over dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van het herroepingsrecht gebruik maakt, zult u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Kaat retourneren, conform de door Kaat verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Iedere aansprakelijkheid van Kaat en van het personeel en de producten van Kaat voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Kaat is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

7.2 Kaat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Kaat.

7.3 Iedere aansprakelijkheid van Kaat jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Kaat verschuldigd is.

7.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Kaat, dan wel tussen Kaat en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en Kaat, is Kaat niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Kaat.

Artikel 8. Overmacht

8.1 Kaat heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Kaat gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Kaat kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Privacy

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 10. Afbeeldingen en specificaties

Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen etc. en (technische) specificaties, o.a. gegevens betreffende afmetingen, kleuren etc. op de website van Kaat, gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan Kaat bij bestelling opgave doet van een adres, is Kaat gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Kaat schriftelijk, bij bestelling of per email opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

11.2 Wanneer door Kaat gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Kaat deze voorwaarden soepel toepast.

11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Kaat in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Kaat vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.4 Kaat is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 13: Garantievoorwaarden Kaat:

Op de lederen tassen van Kaat wordt 12 maanden garantie verleend tegen fabricagefouten en fouten in het materiaal. Betreft klein lederwaren van Kaat geldt een garantietermijn van 6 maanden. Deze termijn gaat in vanaf de aankoopdatum. Aanspraak op garantie is alleen mogelijk indien het Kaat artikel via het verkooppunt waar u het Kaat artikel heeft aangekocht wordt aangeboden. Indien u tijdens de garantietermijn een fabricage- of materiaalfout constateert, dan zal Kaat indien garantie inderdaad van toepassing is, het product kosteloos herstellen dan wel vervangen. Een en ander wordt alleen uitgevoerd indien bij het product een gedateerd aankoopbewijs wordt overlegd.

Garantie is niet van toepassing op:

Beschadigingen als gevolg van onjuist gebruik, nalatigheid, ongevallen en/of ongewone omstandigheden zoals blootstelling aan chemicaliën, extreme temperaturen (langdurig in zon laten liggen) of water. Ook krassen, transportschade en normale slijtage worden niet gedekt door garantie. Onder normale slijtage wordt verstaan: krasjes, oneffenheden en andere gebruikssporen die ontstaan als gevolg van het regelmatig dragen van het artikel.

Wij zouden u er bovendien op willen wijzen dat Kaat leder een 100% natuurlijk product is en gekenmerkt wordt door lichte kleur- en structuurverschillen, alsmede kleine oneffenheden als gevolg van insectenbeten en huidplooien. Deze kenmerken zijn geen defecten, ze bewijzen juist de echtheid van het leder. Het is raadzaam om het leder van Kaat artikelen 3 tot 4 keer per jaar in te spuiten met een vuil en vochtwerende spray. Daarnaast kan het leder wat vuil geworden is behandeld worden met paardenvet of groene zeep.

Mocht uw Kaat of Rubo Lederwaren product toch beschadigd raken door een van hiervoor genoemde oorzaken, dan kunt u zich tijdens of na de garantieperiode wenden tot uw Kaat of Rubo Lederwaren verkooppunt. Indien mogelijk kan Kaat het artikel vervolgens herstellen, tegen betaling van vooraf aangegeven prijsopgave.

De garantie beperkt zich enkel tot de waarde van het artikel. Kaat dekt geen reparatiekosten die door derden zijn gemaakt. Garantie vervalt indien derden (anders dan Kaat) reparaties hebben uitgevoerd aan het artikel.

Rubo Lederwaren VOF / Kaat
Geerde 2a
5142 NP Waalwijk
telefoon: +31 6 40381768
mail: info@rubolederwaren.nl

KVK: 56843445
BTW: NL852327936B01
Iban:NL74RABO0165891130